Fremside > Ressurser > Rammeplan

Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

 

 

 

Innledning

 

Del 1- Barnehagens samfunnsmandat

 

Kapittel 1 - Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver > Trykk her <

1.1 Barnehagens verdigrunnlag

1.2 Barnehager med særlig formål

1.3 Danning gjennom omsorg, lek og læring

1.4 Barn og barndom

1.5 Barns medvirkning

1.6 Samarbeid med barnas hjem

1.7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet

1.8 Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

1.9 Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

1.10 Barnehager for samiske barn

 

 

Del 2- Barnehagens innhold

 

Kapittel 2- Omsorg, lek og læring >Trykk her<

2.1 Omsorg

2.2 Lek

2.3 Læring

2.4 Sosial kompetanse

2.5 Språklig kompetanse

2.6 Barnehagen som kulturarena

 

Kapittel 3- Fagområdene >Trykk her<

3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

3.2 Kropp, bevegelse og helse

3.3 Kunst, kultur og kreativitet

3.4 Natur, miljø og teknikk

3.5 Etikk, religion og filosofi

3.6 Nærmiljø og samfunn

3.7 Antall, rom og form

 

 

Del 3 - Planlegging og samarbeid

 

Kapittel 4- Planlegging, dokumentasjon og vurdering >Trykker her<

4.1 Planlegging

4.2 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring

4.3 Vurdering av barnehagens arbeid

 

Kapittel 5- Samarbeid >Trykk her<

5.1 Grunnskolen

5.2 Barneverntjenesten

5.3 Helsestasjonen

5.4 Den pedagogisk-psykologiske tjenesten

5.5 Utdanningsinstitusjoner

5.6 Sametinget

5.7 Andre samarbeidsparter